Rejestracja nowego konta

Wypełnij uważnie poniższe pola formularza rejestracyjnego. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Podanie pełnych danych kontaktowych ułatwi kontakt oraz umożliwi sprawną realizację zamówienia.

Jeśli prowadzisz działalność szkoleniową, jesteś instruktorem, właścicielem OSK, itp. podczas rejestracji wybierz typ klienta: "Strefa OSK". Pozwoli to na zakup produktów w cenach hurtowych.

* - pola wymagane

Twoje dane
Hasło musi składać się minimum z 8 znaków i musi zawierać przynajmniej jedną małą i dużą literę oraz cyfrę lub znak specjalny.
Dane do faktury
Dane do wysyłki (opcjonalnie)
Uwagi i regulamin

Regulamin obowiązujący od 25 października 2023 roku

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Grupa IMAGE Sp. z o.o. za pośrednictwem domeny www.grupaimage.eu ("Regulamin").

Właścicielem strony internetowej www.grupaimage.eu jest Grupa IMAGE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Ratuszowa 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000119156 oraz NIP 1180004559, z którą Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym office@grupaimage.pl, numerem telefonu 22 811 01 99 lub faksem 22 811 19 93 ("Sprzedawca").

Definicje pojęć:

1.      Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.      Dostawa - dostarczenie na adres wskazany przez Klienta.

3.      Dostawca - podmiot realizujący Dostawę.

4.      Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych podanych przez Klienta podczas Rejestracji na stronie internetowej www.grupaimage.eu, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta Klienta.

5.      Klient - osoba lub podmiot składająca zamówienie na dostawę towaru zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa

6.     Kod - ciąg alfanumeryczny, za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do Produktu będącego Usługą cyfrową

7.      Konsument - osoba lub podmiot, będąca konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, składająca zamówienie na dostawę towaru zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.

a.      Konsumentem jest również Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przysługują jej więc prawa wynikające z Ustawy o prawach konsumenta.

8.      Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.

9.      Pliki - kody dostępów oraz linki służące do pobrania programów bez nośnika.

10.  Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, warunkująca złożenie zamówienia.

11.  Produkt - towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.grupaimage.eu.

12.  Towar - Produkt będący rzeczą ruchomą, oferowaną do sprzedaży w określonej objętości lub ilości

13.  Usługa cyfrowa - jest to usługa pozwalająca konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej, do której dostęp Klient uzyskuje za pomocą Kodu.

14.  Środowisko cyfrowe - jest to sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich

15.  Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

16.  Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

17.  Usługa SMS - usługa płatnych wiadomości SMS (premium SMS) umożliwiająca nabywanie kodów dostępu. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.

 

§ 1.

Zasady ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.grupaimage.eu, składania zamówień, Dostawy zamówionych produktów, dokonywania płatności przez Klienta, anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, dokonywania zwrotów oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

2.      Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.grupaimage.eu/regulamin.html.

3.      Aby skutecznie złożyć zamówienie Klient zobowiązany jest do wcześniejszego potwierdzenia zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 2.

Informacje o Produktach i Dostawie

1.      Informacje o Produktach dostępnych na stronie internetowej www.grupaimage.eu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.      Ceny produktów wskazane na stronie internetowej www.grupaimage.eu nie zawierają kosztów dostawy.

3.      Zamówiony towar dostarczany jest:

1.      za pośrednictwem Dostawcy: firmy kurierskiej

2.      (usunięte)

3.      (usunięte)

4.      Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest umożliwienie dostępu do określonych programów i systemów oraz linków służących do pobrania programów bez nośnika, Dostawa jest realizowana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia. Informacja o sposobie dostawy znajduje się na karcie Produktu.

5.      Obowiązują koszty dostawy w chwili składania zamówienia dostępne na stronie https://www.grupaimage.eu/wysylka.html .

6.      (usunięte)

7.      (usunięte)(usunięte)

8.      . (usunięte)

9.      (usunięte)

10.  . (usunięte)

11.  (usunięte)

12.  . (usunięte)

 

§ 3.

Wielokrotne składanie zamówień i rejestracja

1.      Rejestracja i utworzenie Konta Klienta umożliwia składanie zamówień bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta oraz adresu Dostawy.

2.      W celu dokonania rejestracji, Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie na stronie internetowej www.grupaimage.eu zgodnie z zasadami określonymi poniżej, wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.grupaimage.eu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w tym formularzu.

3.      Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

4.      Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego z wyjątkiem tych, które oznaczone są, jako opcjonalne.

5.      Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym.

6.      Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wolą zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta.

7.      Po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania postanowień Regulaminu, i przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, Sprzedawca potwierdza dokonanie rejestracji, poprzez wysłanie odpowiedniej informacji drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu rejestracyjnym (e-mail).

8.      Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej www.grupaimage.eu każdorazowe logowanie się Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

9.      Sprzedawca jest uprawniony do sprawdzenia, czy Przedsiębiorca, w imieniu którego zostało założone konto, jest zarejestrowany w odpowiednich rejestrach. W przypadku braku odpowiednich wpisów, Sprzedawca dezaktywuje konto Klienta, o czym zawiadamia Przedsiębiorcę drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia.

10.  Klient może zlikwidować Konto w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres Sprzedawcy: 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11.

11.  Klient może zlikwidować Konto w każdym czasie również poprzez wypełnienie formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy znajdującego się na stronie internetowej www.grupaimage.eu/moje-dane/usuniecie-konta.html.

12.  Na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu obejmującym oświadczenie o rozwiązaniu umowy, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail w celu potwierdzenia przez Klienta woli usunięcia Konta.

13.  Brak potwierdzenia przez Klienta woli usunięcia Konta w ciągu 24 godzin od wysłania przez Sprzedawcę wiadomości, o której jest mowa w ust. 12 powyżej, skutkuje usunięciem konta przez Sprzedawcę.

14.  Usunięcie konta lub modyfikacja danych nie powoduje usunięcia danych, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.

15.  Konto użytkownika ważne jest bezterminowo z zastrzeżeniem punkt 16.

16.  Operator serwisu zastrzega sobie usunięcie kont Klientów, na które użytkownik nie zaloguje się przez okres dwóch lat.

17.  Klient ma prawo zlikwidować konto w każdym momencie poprzez:

18.  wybranie opcji Usuń konto i postępowanie zgodnie z informacjami widocznymi na ekranie. Po zakończeniu procesu dane zostaną Usunięte.

19.  przesłanie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres Operatora serwisu: 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11. Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia dane zostaną usunięte)

20.  wypełnienie i wysłanie formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy znajdującego się na stronie internetowej www.grupaimage.eu/moje-dane/usuniecie-konta.html. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu, Operator Serwisu wysyła wiadomość e-mail w celu potwierdzenia przez Klienta woli usunięcia Konta. Potwierdzenie przez Klienta woli usunięcia Konta lub brak odpowiedzi na wiadomość e-mail wysłaną do Klienta przez Operator Serwisu w ciągu 24 godzin od wysłania wiadomości e-mail przez Sprzedawcę, skutkuje usunięciem konta.

 

§ 3a.

Zamówienia jednorazowe

1.      Klient może złożyć zamówienie na Dostawę Produktu jednorazowo. Złożenie jednorazowego zamówienia na Dostawę Produktu nie wymaga rejestracji.

2.      W celu złożenia zamówienia jednorazowego, Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie na stronie internetowej www.grupaimage.eu, zgodnie z zasadami określonymi poniżej, wypełnić formularz zamówienia udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.grupaimage.eu poprzez akceptację odpowiedniego pola, podać informacje niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności podać swoje dane osobowe i adres Dostawy.

3.      Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola formularza zamówieniowego z wyjątkiem tych, które oznaczone są, jako opcjonalne.

4.      Poprawnie wypełniony formularz zamówienia, Klient zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w tym formularzu.

5.      Po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania postanowień Regulaminu i przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, poprzez wysłanie odpowiedniej informacji drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia (e-mail).

6.      Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w formularzu zamówieniowym. Dostawa zamówionych Produktów będzie realizowana za pośrednictwem Dostawcy, na adres podany przez Klienta.

 

§ 4.

Składanie zamówień

1.      Klient po skompletowaniu całości zamówienia, wskazaniu sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez akceptację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

2.      Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

a.      płatność za pobraniem przez Dostawcę (realizacja zamówienia i jego wysyłka następuje po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej www.grupaimage.eu);

b.      przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia następuje po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie www.grupaimage.eu, jednakże wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

c.       płatność elektroniczną poprzez zewnętrzny system płatności (rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24). Realizacja zamówienia następuje po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej www.grupaimage.eu oraz po otrzymaniu z systemu Przelewy24 informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności.

3.      Niektóre z produktów elektronicznych umożliwiają zakup za pomocą wiadomości Premium SMS. Produkty takie posiadają widoczne oznaczenie na karcie produktu. Po wysłaniu płatnej wiadomości, klient otrzymuje kod dostępu. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Dokładna treść wiadomości jaka ma być wysłana oraz numer telefonu wraz z dokładną ceną wysłania takiej wiadomości znajdują się każdorazowo na karcie Produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność danych podawanych przez Klienta w ramach Usługi SMS z danymi znajdującymi się na karcie Produktu

 

§ 5.

Realizacja zamówienia i warunki Dostawy

1.      Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca weryfikuje dostępność zamówionego przez Klienta Produktu.

2.      Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia zamówienia, zgodnie z warunkami Dostawy określonymi szczegółowo poniżej.

3.      Dostawy są realizowane w dni robocze.

4.      Jeżeli zamówienie dotyczy Kodów dostępu do określonych programów i systemów oraz linków służących do pobrania programów bez nośnika, Dostawa jest realizowana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia.

5.      Dostawa Produktów innych niż kody dostępów oraz linków służących do pobrania programów bez nośnika, będzie realizowana przez Dostawcę zgodnie z obowiązującym u niego regulaminem świadczenia usług.

6.      Zamówione Produkty zostaną wysłane wyłącznie na adres Dostawy podany w formularzu zamówienia, mieszczący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub adres poczty elektronicznej Klienta.

7.      W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

8.      W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem, w terminie 5 (pięciu) dni od daty złożenia zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej o stanie zamówienia, proponując Klientowi częściową realizację zamówienia lub anulowanie zamówienia w całości.

9.      Jeżeli Klient:

a.      anuluje zamówienie w całości, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia;

b.      anuluje zamówienie w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji zamówienia w zakresie objętym anulacją;

c.       podejmie decyzję o podziale zamówienia i Klient wraz ze Sprzedawcą ustalą nowy termin realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest aktualnie możliwa, Sprzedawca zrealizuje zamówienie w kilku odrębnych dostawach. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia, w szczególności kosztów Dostawy.

10.  Jeżeli Klient nie wybierze żadnej z opcji zaproponowanych w ust.10 powyżej lub nie jest możliwe skontaktowanie się z Klientem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, Sprzedawca zrealizuje zamówienie w części, w jakiej może ono zostać zrealizowane. W pozostałym zakresie Sprzedawca anuluje zamówienie, o czym zawiadamia Klienta za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego przez Klienta. W części, w jakiej zamówienie zostało zrealizowane, Klient może odstąpić od umowy, na zasadach określonych w § 8 niniejszego Regulaminu.

11.  W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności za zamówiony Produkt inną niż za pobraniem przez Dostawcę, zamówienie nieopłacone przez Klienta w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty jego potwierdzenia przez Sprzedawcę, może zostać anulowane.

12.  Jeżeli Klient wybrał formę płatności za zamówiony produkt inną niż za pobraniem przez Dostawcę, w przypadku anulowania zamówienia w całości, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi zapłaconą przez niego kwotę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia anulowania zamówienia przez Klienta.

13.  Jeżeli Klient wybrał formę płatności za zamówiony Produkt inną niż za pobraniem przez Dostawcę, w przypadku anulowania zamówienia w części, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi zapłaconą przez niego kwotę w części, w jakiej zamówienie zostało anulowane, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia anulowania zamówienia przez Klienta.

14.  Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych oraz adresu Dostawy, podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 6.

Modyfikacja zamówienia

1.      Do chwili przekazania przesyłki do pakowania lub wysłania Kodu, Klient może zmodyfikować zamówienie kontaktując się telefonicznie ze Sprzedawcą pod numer telefonu 22 811 01 99, podając zawsze numer zamówienia.

2.      Modyfikacja zamówienia może dotyczyć w szczególności, rodzaju i ilości zamówionego Produktu, zmiany adresu Dostawy, zmiany danych na fakturze VAT.

3.      Dodanie przez Klienta nowych Produktów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed przekazaniem przesyłki Dostawcy, może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.

4.      W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności za zamówiony Produkt inną niż płatność za pobraniem przez Dostawcę i dokonał modyfikacji zamówienia rezygnując z całości lub części zamówienia, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia modyfikacji zamówienia przez Klienta.

 

§ 7.

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.      Klient może zrezygnować w całości lub w części z zamówienia, jeśli Produkty składające się na zamówienie nie zostały jeszcze przekazane Dostawcy do wysyłki, kontaktując się telefonicznie ze Sprzedawcą pod numer telefonu 22 811 01 99, podając zawsze numer zamówienia.

2.      W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności za zamówiony Produkt inną niż płatność za pobraniem przez Dostawcę i zrezygnował z całości lub części zamówienia, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia anulowania zamówienia przez Klienta.

3.      Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.), Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży zakupionego Produktu bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.      Konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na piśmie lub elektronicznie w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, na formularzu znajdującym się na stronie www.grupaimage.eu/odstapienie.html.

5.      W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu na adres Grupa IMAGE Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11.

6.      Jeżeli sprzedaż dotyczy kodów dostępów oraz linków służących do pobrania programów bez nośnika, dostępów do Usług Cyfrowych i Środowisk Cyfrowych, Sprzedawca zwraca się do Konsumenta o wyrażenie zgody na przekazanie plików niezwłocznie po zawarciu umowy i opłaceniu zamówienia oraz rezygnację przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zgoda jest niezbędna do dokonania sprzedaży.

7.      Wyrażenie zgody na przekazanie Kodu przed upływem 14 dni od zawarcia umowy i rezygnacja z prawa odstąpienia od umowy, odbywa się poprzez akceptację przez Konsumenta oświadczenia udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie www.grupaimage.eu.

8.      Konsument wyrażający zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy może od niej odstąpić wyłącznie przed wykorzystaniem Kodu.

 

§ 8.

Reklamacje (niezgodność Produktu z umową)

1.      Zapisy niniejszego paragrafu 8 stosuje się wyłącznie do Klienta, który jest Konsumentem. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona i pozostałe zapisy niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania.

2.      Klient ma obowiązek złożyć reklamację na piśmie lub elektroniczne na adresy Sprzedawcy udostępnione na stronie www.grupaimage.eu, podając dokładny opis i powód reklamacji oraz żądanie związane z reklamacją.

3.      Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany

4.      Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży

5.      Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

6.      Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.

7.      Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony

8.      Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a)      Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z pkt. 4 powyżej;

b)     Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z pkt. 5

c)       brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;

d)     brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 4-5 powyżej;

e)      z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

9.      Jeżeli Usługa cyfrowa jest niezgodna z Umową, Klient ma prawo żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową. Sprzedawca doprowadza Usługę do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

10.  W przypadku niezgodności Usługi cyfrowej z umową oraz po uprzednim bezskutecznym skorzystaniu z uprawnienia określonego w pkt. 4. powyżej, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, gdy:

a)      doprowadzenie do zgodności Usługi z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,

b)     Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;

c)       brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

d)     brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt. 4 powyżej;

e)      z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

11.  Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli reklamacja jest zasadna, Sprzedawca zwraca koszty Dostawy reklamowanego Produktu.

12.  Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.

13.  Dochodzenie przez Klienta roszczeń reklamacyjnych odbywa się w sądzie powszechnym zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania cywilnego.

14.  Przed wszczęciem postępowania sądowego, Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

15.  Konsument uprawniony jest w szczególności do:

a.      zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

b.      zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

c.       uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

 

§ 9.

Dane osobowe i świadczenie usług drogą elektroniczną

1.      Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych oraz wymaganiami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).

2.      Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

3.      Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, potwierdzić jego akceptację i zobowiązać się do jego przestrzegania. Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4.      Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5.      Sprzedawca za pośrednictwem strony internetowej www.grupaimage.eu udostępnia Klientom usługę polegająca na dostępie do aplikacji, która umożliwia Klientom złożenie zamówienia drogą elektroniczną.

6.      Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, Klient musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

a.      komputer z internetową przeglądarką Mozilla Firefox; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge w aktualnej wersji,

b.      połączenie z siecią Internet,

c.       poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

7.      Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Sprzedawca ma prawo powiadomić o nich Klientów poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.

8.      Zgoda Klienta na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.

9.      Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 Regulaminu.

10.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 10.

Zmiana Regulaminu

1.      Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej www.grupaimage.eu.

2.      Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Sprzedawca informuje przez umieszczenie na stronie internetowej www.grupaimage.eu wiadomości o zmianie Regulaminu, treści zmienionego Regulaminu i wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

3.      Informacja o zmianie Regulaminu musi się znaleźć na stronie internetowej www.grupaimage.eu na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

4.      Klientów, którzy dokonali rejestracji i posiadają konto Klienta, Sprzedawca informuje o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu oraz przesłanie zestawienia zmian Regulaminu.

5.      Klientom, którzy dokonali rejestracji i posiadają konto Klienta, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Klient może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.

6.      Wypowiedzenie Regulaminu przez Klienta, który dokonał rejestracji i posiada konto Klienta, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania konta Klienta. Wypowiedzenie Regulaminu wiąże się dla Sprzedawcy z obowiązkiem usunięcia danych Klienta z bazy danych.

7.      Niezłożenie przez Klienta, który dokonał rejestracji i posiada konto Klienta, oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż każdorazowe logowanie się Klienta w celu złożenia zamówienia odbywa się po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z treścią Regulaminu.

8.      Wszystkie zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 

Zaloguj

Nie mam konta Zapomniałem hasła

Produkt został dodany do koszyka

Złóż zamówienie