page.informacja_dla_konsumenta.labels.page.informacja_dla_konsumenta.labels.consumer_information

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w przepisach art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), („Ustawa o prawach konsumenta"), Sprzedawca informuje kupującego Produkt, jako Konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), iż:

 1. Przedmiot Umowy i sposób porozumiewania się z Konsumentem:

  Zamierza Pan/Pani  – jako Konsument - zawrzeć umowę sprzedaży, której przedmiotem jest sprzedaż towarów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej www.grupaimage.eu prowadzonej przez Grupa Image Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stronie internetowej www.grupaimage.eu („Sprzedawca”) poza lokalem przedsiębiorstwa („Umowa”). Poniżej Sprzedawca przedstawia warunki umowy sprzedaży oraz szczegółowe informacje dotyczące umowy sprzedaży, tak aby Pan/Pani  miał  możliwość zapoznania się z warunkami umowy i niniejszą Informacją  przez zawarciem Umowy.

 2. Dane identyfikujące Sprzedawcę:

  Grupa IMAGE Sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11.

 3. Adres Sprzedawcy:

  03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993.

 4. Adres, pod który Konsument może składać reklamacje:

  Konsument może składać reklamacje pisemnie, na adres Grupa IMAGE Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11.

 5. Cena Produktu:

  Cena Produktu zawiera podatek VAT i podawana jest w złotych polskich. Cena jednostkowa Produktu wskazana jest w Umowie. Koszty dostarczenia Produktu Konsumentowi ponosi Sprzedawca.

 6. Sposób i termin zapłaty za Produkt:

  Konsument może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Produkt:

  1. płatność za pobraniem przez Dostawcę (realizacja zamówienia i jego wysyłka następuje po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej www.grupaimage.eu;
  2. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia następuje po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie www.grupaimage.eu, jednakże wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  3. płatność elektroniczną poprzez zewnętrzny system płatności (rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl). Realizacja zamówienia następuje po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej www.grupaimage.eu oraz po otrzymaniu z systemu Dotpay.pl informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności;
  4. za pomocą wiadomości Premium SMS (niektóre z Produktów elektronicznych, posiadają widoczne oznaczenie na karcie produktu).
 7. Sposób i termin wydania Produktu:

  Produkty zostaną wysłane wyłącznie na adres Dostawy podany w formularzu zamówienia, mieszczący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do trzech dni roboczych po zapłacie ceny.

  Jeżeli zamówienie dotyczy kodów dostępu do określonych programów i systemów oraz linków służących do pobrania programów bez nośnika, Dostawa jest realizowana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia.

 8. Gwarancja:

  W przypadku wad Produktu, przysługują Konsumentowi uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady. Może Pan/Pani wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 9. Procedura rozpatrywania reklamacji:

  Reklamacje oparte na rękojmi za wady można składać pisemnie na adres: Grupa IMAGE Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11.

  Uprawnienia Konsumenta i obowiązki Sprzedawcy za wady rzeczy określone są w przepisach art. 556-576 kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).

  Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta i powiadomi Konsumenta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

  Dochodzenie przez Konsumenta roszczeń reklamacyjnych odbywa się w sądzie powszechnym zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania cywilnego. Przed wszczęciem postępowania sądowego, Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o czym mowa w pkt 15 poniżej.

 10. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienie od Umowy:

  Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, przysługuje Panu/Pani prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Pan/Pani wszedł/weszła w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Pana/Panią weszła w posiadanie Produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na piśmie w terminie wskazanym powyżej, na formularzu znajdującym się na stroniewww.grupaimage.eu/odstapienie.html. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać pisemnie na adres: Grupa IMAGE Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11; lub e-mailem na adres redakcja@grupaimage.pl.

  Jeżeli Pan/Pani skorzysta z możliwości przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Panu/Pani niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną.

  W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu na adres Grupa IMAGE Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11.

  Jeżeli sprzedaż dotyczy kodów dostępów oraz linków służących do pobrania programów bez nośnika, Sprzedawca zwraca się do Konsumenta o wyrażenie zgody na przekazanie plików niezwłocznie po zawarciu umowy i opłaceniu zamówienia oraz rezygnację przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Wyrażenie zgody na przekazanie pliku przed upływem 14 dni od zawarcia umowy i rezygnacja z prawa odstąpienia od umowy, odbywa się poprzez akceptację przez Konsumenta oświadczenia udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie www.grupaimage.eu.

  Konsument wyrażający zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy może od niej odstąpić wyłącznie przed rozpoczęciem pobierania pliku.

  Konsument niewyrażający zgody na rozpoczęcie usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy może od niej odstąpić w tym terminie i przed jego upływem, nie może pobrać pliku.

 11. Skutki odstąpienia od Umowy:

  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie, później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki był do dokonany w pierwotnej transakcji lub na konto bankowe wskazane przez Konsumenta; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.

 12. Umowy dodatkowe, wygaśnięcie:

  W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą, w tym umowy kredytu zakupu Produktu na raty. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy.

 13. Dostarczenie rzeczy bez wad:

  Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt bez wad.

 14. Gwarancja:

  Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji przez okres 24 miesięcy od dnia zakupu Produktu na warunkach wskazanych w oświadczeniu (dokumencie) gwarancyjnym. W celu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji Konsument powinien skontaktować się pisemnie ze Sprzedawcą na adres Grupa IMAGE Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11; lub e-mailem na adres redakcja@grupaimage.pl.

 15. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur:

  Przed wszczęciem postępowania sądowego, Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania zpozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  Konsument uprawniony jest w szczególności do:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
Pobierz jako plik PDF

Zaloguj

Nie mam konta Zapomniałem hasła

Produkt został dodany do koszyka

Złóż zamówienie