Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego 2024 (B. Madej, R. Madej, A. Plaskacz)

Podręcznik zawiera wiedzę niezbędną do zaliczenia egzaminu państwowego i uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika, spedytora lub osoby zarządzającej transportem drogowym.

168,00 zł

  • Dodaj do koszyka

Podręcznik został napisany z myślą o osobach zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą rejestrując firmy transportowe, firmy wykonujące pośrednictwo w przewozie rzeczy oraz o osobach pragnących zdobyć uprawnienia do zarządzania transportem drogowym, starających się o uzyskanie:

  • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy w transporcie krajowym, 
  • licencji wspólnotowej na wykonywanie przewozów osób lub rzeczy w transporcie międzynarodowym,
  • licencji na wykonywanie zarobkowych przewozów osób samochodami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu 8-9 osób łącznie z kierowcą,
  • licencji na wykonywanie zarobkowych przewozów osób samochodami osobowymi,
  • licencji na wykonywania pośrednictwa w przewozie rzeczy.

Książka zawiera wiedzę wymaganą na państwowym egzaminie w Instytucie Transportu Samochodowego na uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego.

Spis treści

Prawo cywilne

Definicja umowy

Sposoby zawierania umów

Formy zawierania umów

Prawny podział umów

Rzeczowy podział umów

Umowy o przeniesienie praw

Umowy o korzystanie z cudzych praw

Umowy o usługi ogólne

Umowy transportowe

Inne umowy

Podsumowanie rozdziału

Rejestracja działalności i prawo handlowe

Działalność gospodarcza

Podejmowanie działalności gospodarczej

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Firmy prawa cywilnego

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Spółka cywilna

Spółki prawa handlowego

Osobowe spółki prawa handlowego

Spółka jawna

Spółka partnerska

Spółka komandytowa

Spółka komandytowo-akcyjna

Kapitałowe spółki prawa handlowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka akcyjna

Przekształcenie, łączenie i podział spółek

Przekształcenie spółek

Łączenie spółek

Podział spółek

Spółdzielnie

Firmy i osoby zagraniczne

Upadłość przedsiębiorstwa

Podsumowanie rozdziału

Prawo socjalne

Wybrane zagadnienie z prawa pracy

Cel przepisów i definicje

Podstawowe zasady prawa pracy

Stosunek pracy i umowa o pracę

Zawarcie umowy o pracę

Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę

Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona

Inne świadczenia i odprawy związane z pracą

Układ zbiorowy pracy i regulamin wynagradzania

Obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracownika

Prawa pracownika

Regulamin pracy

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Odpowiedzialność materialna pracowników

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

Czas pracy pracowników

Nominalny czas pracy

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca w porze nocnej

Praca w niedziele i święta

Urlopy pracownicze

Urlopy wypoczynkowe

Urlopy bezpłatne

Zatrudnienie młodocianych

Rozpatrywanie sporów pracowniczych i przedawnienie roszczeń

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Podsumowanie rozdziału

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawowe obowiązki pracodawcy

Prawa i obowiązki pracownika

Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia

Profilaktyczna ochrona zdrowia

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Szkolenia

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Nadzór nad warunkami pracy

Podsumowanie rozdziału

Czas pracy kierowców

Definicja czasu pracy

Systemy czasu pracy

Unijne normy czasu pracy kierowców

Normy czasu prowadzenia pojazdu i przerw w prowadzeniu

Normy nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu

Normy dobowego czasu prowadzenia pojazdu

Normy tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu

Normy dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu

Normy czasu odpoczynku kierowcy

Normy dobowego czasu odpoczynku kierowcy

Norma dobowego czasu odpoczynku załogi dwuosobowej

Norma dobowego czasu odpoczynku na promie lub platformie pociągu

Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy

Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy w okazjonalnych przewozach osób

Krajowe normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynków kierowców wykonujących regularne przewozy osób na trasach do 50 km

Przerwy socjalne w pracy kierowców

Nocna praca kierowców

Praca kierowców w godzinach nadliczbowych

Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

Podsumowanie rozdziału

Tachografy

Tachografy analogowe

Tachografy cyfrowe

Kontrola tachografów i czasu pracy kierowcy

Eksploatacja tachografów – obowiązki pracodawcy

Eksploatacja tachografów – obowiązki kierowcy

Podsumowanie rozdziału

Organizacje społeczne i zawodowe

Związki zawodowe

Krajowe organizacje zawodowe

Krajowe organizacje zawodowe przewozu osób

Krajowe organizacje zawodowe przewozów rzeczy

Międzynarodowe organizacje zawodowe

Międzynarodowe organizacje zawodowe przewozów osób

Międzynarodowe organizacje zawodowe przewozów rzeczy

Podatki i opłaty

Pojęcie podatku

Podatki związane z majątkiem trwałym

Podatki związane z eksploatacją pojazdów

Podatki związane z działalnością gospodarczą

Podsumowanie rozdziału

Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Organizacja i zarządzanie

Pojęcie i cel organizacji

Otoczenie organizacji

Struktura organizacyjna

Zarządzanie firmą

Rola zarządzania

Rodzaje zarządzania

Rola menedżera w zarządzaniu

Rola zasobów w zarządzaniu

Współczesne metody zarządzania

Planowanie w firmie

Pojęcia planowania i planu

Metody planowania

Budżet i budżetowanie

Marketing w firmie

Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu

Co to jest EDI?

Techniki elektroniczne

Systemy komputerowe

Sieci komputerowe

Usługi telekomunikacyjne

Podsumowanie rozdziału

Prawo finansowe

System ewidencji gospodarczej

Ewidencja operatywna

Rachunkowość

Księgowość

Koszty w przedsiębiorstwie

Kalkulacja

Analizy ex post

Analizy ex ante.

Sprawozdawczość finansowa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Amortyzacja

Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości

Sprawozdawczość statystyczna

Statystyka

Podsumowanie rozdziału

Bieżące finansowanie przedsiębiorstw

Banki i rozliczenia bankowe

Banki i ich rodzaje

Kryteria wyboru banku

Finansowe rozliczenia bankowe

Rozliczenia gotówkowe

Rozliczenia bezgotówkowe

Usługi depozytowe

Poręczenia

Podsumowanie rozdziału

Kredyty bankowe i ich zabezpieczanie

Pojęcie kredytu i ich rodzaje

Zabezpieczenie kredytów

Podsumowanie rozdziału

Inwestycje i ich finansowanie

Pojęcie inwestycji

Źródła finansowania inwestycji

Ocena opłacalności inwestycji

Podsumowanie rozdziału

Ubezpieczenia w transporcie drogowym

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia pracownicze

Ubezpieczenia emerytalne

Ubezpieczenia rentowe

Ubezpieczenia chorobowe

Ubezpieczenia wypadkowe

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia działalności gospodarczej

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie „Zielona karta”

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Car Assistance

Podsumowanie rozdziału

Wykonywanie transportu drogowego

Informacje ogólne

Dopuszczenie do zawodu przewoźnika drogowego

Wspólne warunki wykonywania transportu osób i rzeczy

Ogólne warunki wykonywania transportu osób lub rzeczy

Szczegółowe wymagania wykonywania transportu osób lub rzeczy

Posiadanie dobrej reputacji

Posiadanie wymaganego poziomu wiedzy

Posiadanie wymaganej sytuacji finansowej

Zatrudnianie kierowców o wymaganych kwalifikacjach

Posiadanie tytułu prawnego do pojazdów

Ustanowienie osoby zarządzającej transportem

Posiadanie bazy eksploatacyjnej

Posiadanie dostępu do zaplecza technicznego

Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego osób

Licencje na przewozy osób małymi pojazdami

Zezwolenia w przewozach osób

Rodzaje przewozów osób

Zezwolenia na regularne i regularne specjalne krajowe przewozy osób

Zezwolenia w międzynarodowych przewozach osób

Organizacja przewozów osób wg nowych przepisów

Organizacja przewozów osób w krajowym transporcie publicznym

Organizacja przewozów osób w międzynarodowym transporcie publicznym

Warunki wykonywania przewozów osób na potrzeby własne

Realizacja drogowych przewozów osób

Umowa przewozu osób

Umowa przewozu bagażu

Prawa pasażerów

Honorowanie ulg obywateli

Rozkłady jazdy w publicznej komunikacji autobusowej

Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego rzeczy

Transport rzeczy małymi pojazdami (do 3,5 tony)

Zezwolenia dodatkowe w transporcie rzeczy

Zezwolenia dodatkowe w krajowych przewozach rzeczy

Zezwolenia dodatkowe w międzynarodowych przewozach rzeczy

Realizacja drogowych przewozów rzeczy

Umowa przewozu rzeczy

Reklamacje, roszczenia i ich przedawnienie

Pośrednictwo w przewozie rzeczy – warunki wykonywania

Przewozy na potrzeby własne – warunki wykonywania

Przewozy kabotażowe – warunki wykonywania

Przewozy kabotażowe na obszarze Unii Europejskiej

Przewozy kabotażowe poza obszarem Unii Europejskiej

Spedycja

Logistyka

Zasady korzystania z zezwoleń, licencji i zaświadczeń

Obowiązki przewoźnika

Nowe wypisy z zezwoleń i licencji

Zawieszanie zezwoleń i licencji

Przenoszenie uprawnień do zezwoleń i licencji

Cofanie zezwoleń i licencji

Standardowe warunki cofania zezwoleń i licencji

Dodatkowe warunki cofania zezwoleń i licencji

Wygasanie zezwoleń i licencji

Opłaty administracyjne w transporcie drogowym

Fakturowanie usług przewozowych

Podsumowanie rozdziału

Umowy międzynarodowe w transporcie

Prawo Unii Europejskiej

Umowy bilateralne

Konwencje międzynarodowe

Konwencje międzynarodowe dla przewozów osób i rzeczy

Porozumienie EKMT

Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego

Konwencje socjalne w transporcie

Konwencja celna CPD

Konwencje międzynarodowe w przewozach osób

Konwencje międzynarodowe w przewozach rzeczy

Konwencja CMR

Reguły INCOTERMS

Konwencja ATP

Umowa Europejska ADR

Konwencja Bazylejska

Konwencja o bezpiecznych kontenerach

Konwencje celne

Wspólna Procedura Tranzytowa (WPT)

Konwencja TIR

Konwencja ATA

Podsumowanie rozdziału

Kontrole w transporcie

Kontrole administracyjne

Inspekcja Transportu Drogowego

System KREPTD

Policja drogowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Inne kontrole

Urzędy Celno-Skarbowe

Straż Graniczna

Straż Gminna (Miejska)

Zarządcy Dróg Publicznych

Straż Leśna

Straż Pożarna

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Państwowa Inspekcja Weterynaryjna

Podsumowanie rozdziału

Struktura i organizacja transportu drogowego

Struktura i organizacja transportu osób

Struktura i organizacja transportu rzeczy

Normy techniczne i techniczne aspekty działalności

Utrzymanie stanu technicznego pojazdów

Certyfikacja i homologacja

Badania techniczne pojazdów

Rejestracja pojazdów

Obsługa pojazdów

Naprawy pojazdów

Zużycie pojazdów

Wyposażenie wspólne dla wszystkich pojazdów

Wymagania ekologiczne wobec pojazdów

Informacje dodatkowe w zakresie przewozów osób

Parametry techniczne i wyposażenie autobusów

Specjalizacja w zakresie przewozów osób

Informacje dodatkowe w zakresie przewozów rzeczy

Parametry techniczne i wyposażenie samochodów ciężarowych

Urządzenia ładunkowe

Opakowania towarów

Jednostki ładunkowe

Paletyzowanie

Pakietowanie

Konteneryzacja

Specjalizacja w zakresie przewozów rzeczy

Przewozy ADR

Przewozy odpadów

Przewozy szybko psujących się artykułów żywnościowych

Przewozy żywych zwierząt

Przewozy nienormatywne

Przewozy kombinowane

Przewozy towarów wrażliwych

Podsumowanie rozdziału

Bezpieczeństwo drogowe

Bezpieczeństwo drogowe w przewozach osób i rzeczy

Wymagania wobec kierowców

Posiadanie wymaganego prawa jazdy

Posiadanie kwalifikacji zawodowych

Sieci drogowe w kraju i w Europie

Sieć dróg krajowych

Sieć dróg w Europie

Zachowanie się w wypadkach drogowych

Rodzaje wypadków drogowych

Przyczyny wypadków drogowych

Prędkość a wypadki drogowe

Alkohol a wypadki drogowe

Pogoda a wypadki drogowe

Zasady postępowania w wypadkach drogowych

Bezpieczeństwo drogowego w przewozach rzeczy

Dodatkowe uprawnienia kierowców

Ograniczenia w ruchu drogowym

Załadunek pojazdów i techniki mocowania ładunków

Bezpieczeństwo przewozu

Obowiązki uczestników przewozu

Czynniki decydujące o prawidłowym załadunku pojazdu

Ograniczenia konstrukcyjne nadwozi pojazdów

Ograniczenia ładowania pojazdów

Stabilność ładunku

Zasady rozmieszczania ładunków w pojeździe

Sposoby mocowania ładunku i środki do tego stosowane

Podstawowe warunki prawidłowego załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków

Podsumowanie rozdziału

Testy egzaminacyjne

Test - przykład dla przewozu osób

Test – przykład dla przewozu rzeczy

Zadania egzaminacyjne

Przykładowe zadania w zakresie przewozu osób

Zadanie 1 – Kalkulacja kosztów przewozu

Zadanie 2 – Harmonogram czasu pracy

Zadanie 3 – Budowanie rozkładu jazdy

Zadanie 4 – Potoki pasażerów

Zadanie 5 – Harmonogram planowania czasu i kosztu wycieczki

Przykładowe zadania w zakresie przewozu rzeczy

Zadanie 1 – Kalkulacja kosztów przewozu

Zadanie 2 – Harmonogram zadania przewozowego

Przykładowe zadania wspólne dla przewozu osób i rzeczy

Zadanie 1 – Rozliczanie wynagrodzeń i ZUS

Pozostałe informacje

Zasady egzaminowania

Odpowiedzi do pytań testowych

Bibliografia

Dodatkowe informacje

Format:176x250mm
Oprawa:miękka
Opracowanie:B. Madej, R. Madej, A. Plaskacz
Liczba stron:507
ISBN:978-83-961911-3-7
Cena detaliczna:168,00 zł

Polecamy również

Zaloguj

Nie mam konta Zapomniałem hasła

Produkt został dodany do koszyka

Złóż zamówienie