Projekty

Szkolenia Klastrowe

Grupa IMAGE Sp. z o.o. jako koordynator Polskiego Klastra Edukacyjnego organizowała następujące szkolenia dla członków klastra:
 1. "Możliwości pozyskania środków unijnych w roku 2015",
 2. "ABC umów o pracę" (2015),
 3. "Zmiany w prawie pracy" (2016),
 4. "Zasady pisania wniosków o środki unijne 2014-2020" (2016),
 5. "Obowiązki Przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych" (2016),
 6. "Profesjonalna obsługa klienta Ośrodka Szkolenia Kierowców / Ośrodka Szkolenia" (2016).
 7. "OS/OSK wymagania ustawy o ochronie danych osobowych" (2017).
 8. Warsztaty "Profesjonalna obsługa klienta OSK/OS" (2017)
 9. "Najważniejsze zmiany w prawie od 2016r. oraz przekształcenie w spółkę prawa handlowego" (2017)
 10. Warsztaty "Ochrona danych osobowych klientów i pracowników w Ośrodku Szkolenia" (2017)

"Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców" - projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Temat : CZT/5906). Zrealizowany na zlecenie Instytutu Transportu Samochodowego w partnerstwie z ATC.
Termin realizacji: 02.11.2009 - 29.04.2011

Rezultaty twarde projektu :
 • liczba przeszkolonych osób 5 000, w tym 787 kobiet,
 • liczba uczestników 2 dni szkolenia stacjonarnego 10 000, w tym 1 574 kobiety,
 • liczba uczestników e-learningu 25 000, w tym 3 935 kobiet,
 • liczba uczestnikogodzin - 280 000, w tym 44 072 uczestnikogodziny kobiet,
 • liczba godzin pracy trenerów szkolenia stacjonarnego - 3 540,
 • liczba godzin pracy moderatorów e-learningu - 864,
 • realizacja szkoleń w 16 województwach,
 • liczba dni szkoleniowych dla 1 uczestnika projektu 2 dni stacjonarne + 800 ekranów tj. 5 dni e-learningu,
 • ukończenie szkolenia i złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przez 5.000 osób, tj. 100% uczestników,
 • przeprowadzenie szkolenia obejmującego łącznie 55 godzin zajęć (w tym e-learningowego równoważnika): prawo 15,5 h, psychologia 16,5 h, metodyka (andragogika) 15 h, narzędzia 8 h, egzamin dla każdej osoby z w/w tematów 1 h.

"Europejski Nauczyciel Jazdy" - wzrost kompetencji pracowników ośrodków szkolenia kierowców projekt otwarty obejmujący swym zasięgiem całe Województwo Mazowieckie przez szkolenia ogólne. Projekt realizowany w partnerstwie z Polską Grupą Edukacyjną EDUCATIV Sp. z o.o.
Termin realizacji: 01.01.2012 - 30.06.2012

Cele szczegółowe projektu:

 1. Wzrost poziomu wiedzy z zakresu:
  • techniki skutecznej komunikacji,
  • techniki panowania nad stresem,
  • zagadnień bhp,
  • podstawowych metod ćwiczenia funkcji poznawczych.
 2. Wzrost kwalifikacji w zakresie:
  • kształcenia dorosłych,
  • stosowanie nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych.
 3. Wzrost umiejętności w zakresie:
  • rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
  • empatii i asertywności,
  • organizacji pracy,
  • zarządzania czasem.
Wartość projektu: 600 tysięcy złotych.

Przeszkolonych 320 osób,
 • w tym mikroprzedsiębiorstwach - 190,
 • w tym małych przedsiębiorstwach - 130.
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem:
 • mikroprzedsiębiorstwa - 120,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa - 50.

"Wdrożenie telematyki ekologicznej w 100 przedsiębiorstwach transportowych", nr projektu POKL.02.01.01-00722/13, realizowany w partnerstwie z Instytutem Transportu Samochodowego.
Termin realizacji: 01.04.2014 - 31.12.2014

Cel główny:

Wdrożenie polityki telematyki ekologicznej w 100 firm transportowych poprzez opracowanie indywidualnych planów wdrożenia działań telematyki ekologicznej w wyniku podniesienia kwalifikacji 300 osób kluczowej kadry i kierowców.

Cele szczegółowe:
 • przygotowanie 300 osób kluczowej kadry i kierowców firm transportowych do wdrożenia,
 • nabycie wiedzy przez 100 osób kluczowej kadry i pracowników firm transportowych w zakresie budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firm.
Wartości dodane:
 1. Wzrost poziomu wiedzy:
  • techniki skutecznej komunikacji,
  • stresu oraz techniki panowania nad nim,
  • zagadnień z zakresu bhp,
  • podst. procesy poznawcze metody i narzędzia edukacyjne wspomagające ćwiczenie funkcji poznawczych,
  • ekonomika pracy.
 2. Wzrost umiejętności w zakresie:
  • rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
  • empatii i asertywności,
  • panowania nad stresem,
  • ćwiczenia umiejętności poznawczych pogarszających się wraz z wiekiem,
  • organizacji pracy,
  • zarządzania czasem.
 3. Wsparcie dla kobiet instruktorów
  • wyrównanie szans,
  • zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.

"Wdrożenie polityki eco drivingu w 300 szkołach jazdy", nr projektu POKL.02.01.01-00-088/13, realizowany w partnerstwie z Instytutem Transportu Samochodowego.
Termin realizacji: 01.04.2014 - 30.06.2015

Cel główny:

Wdrożenie polityki proekologicznej w 300 OSK poprzez opracowanie indywidualnych planów wdrożenia działań proekologicznych w wyniku podniesienia kwalifikacji 2400 osób kluczowej kadry i instruktorów jazdy.

Cele szczegółowe:
 • przygotowanie 2400 osób kluczowej kadry i instruktorów jazdy OSK do wdrożenia w OSK ekousługi - opracowanej koncepcji nauczania ekojazdy dla kierowców i kandydatów na kierowców w wyniku wsparcia szkoleniowo-doradczego;
 • nabycie wiedzy przez 2400 osób kluczowej kadry i pracowników OSK w zakresie budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku OSK w wyniku wsparcia szkoleniowo-doradczego.
Uczestnikami szkolenia było:
2400 osób z terenu całej Polski, w tym 300 kobiet (12, 5%) oraz 480 osób w wieku 50+ (22 kobiety); zatrudnieni w mikro i w małych przedsiębiorstwach (300 OSK).

Projekt zakładał osiągniecie następujących rezultatów:
 • wzrost kwalifikacji w zakresie zarządzania z uwzględnieniem zarządzania środowiskowego i uregulowań prawnych w aspekcie transportowym i środowiskowym;
 • wzrost kwalifikacji w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz kontaktu z klientem z uwzględnieniem kontekstu ekologicznego (budowanie ekomarki osk, marketing ekologiczny, budowanie świadomości ekologicznej u pracowników i kursantów);
 • wzrost kwalifikacji w zakresie metodyki nauczania z uwzględnieniem indywidualnych profili kursantów, założeń i metodologii nauki ekojazdy, motywowania i budowania odpowiedzialności ekologicznej;
 • wzrost wiedzy w zakresie wprowadzania innowacji ekologicznych w osk, z uwzględnieniem technologii ICT w szkoleniu i egzaminowaniu kierowców, nowych form egzaminowania w kontekście jazdy ekologicznej, pomocy dydaktycznych i zielonych zakupów.
Wartości dodane:
 1. Wzrost poziomu wiedzy:
  • techniki skutecznej komunikacji,
  • stresu oraz techniki panowania nad nim,
  • zagadnień z zakresu bhp,
  • podst. procesy poznawcze metody i narzędzia edukacyjne wspomagające ćwiczenie funkcji poznawczych,
  • ekonomika pracy.
 2. Wzrost kwalifikacji w zakresie:
  • kształcenia dorosłych,
  • stosowania nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.
 3. Wzrost umiejętności w zakresie:
  • rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
  • empatii i asertywności,
  • panowania nad stresem,
  • ćwiczenia umiejętności poznawczych pogarszających się wraz z wiekiem,
  • organizacji pracy,
  • zarządzania czasem.
 4. Wsparcie dla kobiet instruktorów
  • wyrównanie szans,
  • zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.

Zaloguj

Nie mam konta Zapomniałem hasła

Produkt został dodany do koszyka

Złóż zamówienie